Wednesday, June 10, 2009

KULIAH MINGGU 10

ANALISIS DATA
 • Analisis data ialah proses menggunakan data untuk membeikan maklumat utk cadangkan keputusan
 • pastikan ada 2 atau lebih jenis data untuk dianalisis
 • data kuantitatif dan kualitatif boleh dipersembahkan utk membantu proses analisis
 • cari pola dan kategori, persamaan dan terangkan trend dan pertanyaan, katalog, pemerhatian, bilang, banding dan buat anggaran.
Langkah analisis data kualititaif

LANGKAH 1
 • Tengok secara lalu maklumbalas
 • Ambil nota atas tema yang muncul , isu @ faktor yang didengar
 • Cari item yang penting dan berulang
LANGKAH2
 • Pilih 3 atau 4 tema kategori yang munculdan bina matriks
 • cuba buat carta bukti berkaitan dengan tema utama.
 • tempatkan tema kategori di atas dan senaraikan pelajar
 • Guna warna kod untuk kategori berlainan
LANGKAH 3
 • Jika boleh, bincang tinjauan dengan pendidik lain
 • baca tinjauan ( soal selidik), highlight, kata kunci yang berlainan dgn tema ( kategori ) yang dikenalpasti.
 • Rekodkan dapatan dalam kotak bersesuaian dalam carta matriks yang dibina.
LANGKAH 4
 • Tanya apa yang telah didapat
 • Rekod pemerhatiain pola yang muncul snasa kamu lihat matriks. 2 jenis pola iaitu pola konsep dan pola sikap
 • Tulis dan rekod pemerhatian bwh matriks
LANGKAH 5
 • apa kesimpulan yang boleh dibuat
 • rekod kesimpulan samada bwh matriks @ ats kertas yang berlainan
LANGKAH 6
 • Apa langkha seterusnya yang boleh dibuat
 • Tinjauan ( Soal selidik laini, temubual, penilaian
 • semak semua persoalan kajian
 • bina modul , aktiviti
 • jgn lupa rekod apa yang dibuat dalam matriks
 • apakah maklumat yang masih diperlukan
atas pelajar, kaedah, maklumat latar belakang

KEGUNAAN DATA DALAM PLAN DO-STUDY-ACT -CYCLE

Plan
 • nilai ddan ringkaskan semua data yang ada
 • analisis dan kenalpasti tema utama
 • kenalpasti sumber utama data yang akan memberikan ukuran progress penambahbaikan
Do
 • kumpul data
 • buat kajian rintis

Study
 • analisis data yang telah dikumpul dan buat kesimpulan
Act
 • Mengumpulkan data dan analisis data
 • merupakan proses berterusan dalam penyelidikan tindakan
 • Dapatan kajian bertujuan untuk memberi panduan dan memperbaiki pengajaran kita untuk panduan seterusnya.
Ringkasan analisis data
 • Rekabentuk pendekatan simpan semua data
 • cuba faham, maklumatyang ingin disampaikan oleh data
 • cari tema dan pola
 • sususn data berdasarkanapa yang kamu pelajari drp. data
 • masukkan semua data , termasuk data yang tidak menyokong.
 • baca dan baca lebih daripada sekali
 • Bina imej visual
 • Tulis nota ringkas untuk diri sendiri
 • Kongsi dapatan, perbincangan ( akan timbulkan persoalan baru)
 • Let data speak to you.
PROSES ANALISIS DATA
 • Analisis data dan buat nota sepanjang masa
 • cari tema dan pola
 • Ringkaskan tema kepada 2-5 idea
 • lihat kembali data dans semak tema yang telah dibuat
 • Bina subtema jika perlu
 • simpan data secara berterusan malah dapatan kadangkala boleh mengejutkan kita
 • semak maklumat untuk mencari idea yang kerap muncul atau dominan
 • kenal pasti point utama
 • cari maklumat untuk sokong dapatan kajian
TUGASAN: Perbaiki proposal. nyatakan kaedah pengumpulan data dan kenapa dipilih.
Lampirkan juga soalan -soalan soal selidik dan temubual
hantar 2 next week( softcopy n hardcopy)

KULIAH MINGGU 8

Perbincangan mengenai proposal .
TUGASAN: Semua kumpulan dikehendaki memperbaiki proposal

Monday, June 1, 2009

KULIAH MIINGGU 7

Pada minggu ini beberapa kumpulan telah dipilih bagi membentang proposal mereka

Kumpulan 1
Tajuk: Meningkatkan penghayatan pelajar terhadap matapelajaran sejarah.
Cara yang dicadangkan adalah melalui komik. Contoh komik Tun Dr.Mahathir
Soalan: Bagaimana menilai penghayatan pelajar?
:Apakah instrument terbaik bagi menguji penghayatan pelajar.
Jawapan: Tiada instrument khas. Boleh menilai melalui esei pelajar.
Pensyarah memberi cadangan tajuk perlu diubah iaitu menguji minat pelajar dalam subjek sejarah melalui pendekatan komik berdasarkan komik- komik sedia ada di pasaran.

Kumpulan 2
Meningkatkan prestasi pelajar dalam kesusasteraan melayu ( puisi) melalui permainan pencarian harta karun.
Objektif : Meningkatkan kefahaman dan minat pelajar dalam kesusasteraan melayu.
Sampel: Pelajar tingkatan 4
Cara: Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
Permainan dijalankan seperti format pencarian harta karun. Terdapat 4 check point yang perlu dilalui oleh pelajar.
 • Check point 1: Menterjemahkan puisi
 • Check point 2: Mencipta puisi
 • Check point 3: Mereka lakonan berdasarkan kreativiti
 • Checkpoint 4: Mempersembahkan lakonan
Cara kumpul data melalui pemerhatian dan soal selidik sebelum dan selepas kaedah inbi digunakan.

Soalan: Apakah setting dan bila diadakan ?
Jawapan: di luar dan dalam kelas
Setiap checkpoint memerlukan 1 masa.
Cadangan : Pensyarah mencadangkan persembahan lakonan dilakukan secara besaran seperti pada minggu bahasa.Pelajar boleh diminta mencipta kostum untuk lakonan.
Boleh juga guna triangulation untuk mengumpul data.

Kumpulan 3
Tajuk: Meningkatkan pembinaan kata kunci melalui kaedah penggubahan lagu bagi meningkatkan kemahiran menjawab soalan.
Cara : guru mengajar sesuatu topik.
:Pelajar diberi ujian
: Guru mengarahkan pelajar membina kata kunci melalui penggubahan lagu
:Ujian post dibuat bagi melihat samada pembinaan kata kunci dapat meningkatkan
penglibatan pelajar atau tidak.

Data dikumpul melalui ujian
Cadangan pembinaan kata kunci di ubah kepada penggunaan kata kunci.


Kumpulan 4
Tajuk: Meningkatkan kemahiran menyanggar dalam permainan bola tampar
Masalah: Pelajar kurang mahir dalam menyanggar bola tampar
Sampel pelajar tingkatan 4 , masa 3 kali masa pertemuan
Cara: Guru membuat demonstrasi mengenai teknik yang betul
; Pelajar akan berlatih dengan menggunakan teknik yang betul
Penilaian dibuat secara pemerhatian.

Cadangan: Ditolak kerana tidak dapat menguji keberkesanan kaedah kepada pelajar.Pensyarah berpendapat sekiranya latihan dibuat secara berterusan maka pelajar akan mahir teknik tersebut.

Kumpulan 5
Meningkatkan penguasaan sebutan bahasa inggeris kepada pelajar sekolah rendah. (darjah 2)
Objektif: Dapat meningkatkan minat pelajar, pelajar yakin untuk bertutur dalam bahasa inggeris, meningkatkan prestasi bahasa inggeris sekolah.
Cara: Smart reader dimana pelajar belajar vokal dengan menggunakan buku dan kaset
: Nyayian dimana guru memberi handout dan pelajar akan menyanyi bersama
: Peer teaching- Pelajar yang telah mahir akan mengajar rakan yang tidak mahir. Ini
dibuat secara kumpulan.
: Cheering; Pelajar menyanyi sambil membuat pergerakan
Cara kumpul data: Ujian, dibuat pertandingan chorus speaking, story telling.
Cadangan: ada scoreboard markah sebagai peneguhan kepada pelajar
: Membuat temubual secara berkumpulan bagi mengumpul dataTUGASAN MINGGU INI:
Pensyarah meminta kami menulis pandangan mengenai kajian tindakan.

Saturday, May 30, 2009

Laporan seminar serantau

Tajuk: Kesan penggunaan strategi informasi dalam matematik terhadap pengetahuan pelajar
Pembentang: Hutkemri
Sesi selari/poster:1
Tema:
Tarikh/hari:19 Mei 2009
Pengerusi:Dr Arbaat Hassan
Pencatat:Fadilah Mahabob

Isi pembentangan.
1. Pemetaan informasi adalah penulisan berstruktur yang dirancang dan di susun dalam bentuk teks.
2. Merupakan kegiatan mengorganisasi informasi.
3. Hasil daripada kajian mendapati pemetaan informasi memberi kesan positif terhadap pengetahuan pelajar.

Sesi soal jawab
Dr. Nurul Huda bertanyakan mengenai pemetaan informasi.
Pembentang menunjukkan contoh pemetaan informasi.

Cadangan
Tiada

KULIAH MINGGU 9-PENGUMPULAN DATA

1. Terdapat pelbagai cara pengumpulan data tetapi ia tidak menjanjikan dapatan kajian yang baik.
2.Penyelidikan tidak akan menjadi kecuali dilakukan dengan sempurna.
3. 3 sebab mengapa perlu capai kualiti tinggi dalam membuat kajian:
 • Tanggungjawab kepada pelajar
 • Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
 • Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara yang bermanfaat( menambah ilmu pengetahuan) dengan melakukan kajian tindakan.
4. Kriteria kualiti mesti ada kesahan dan kebolehpercayan.
5. Kesahan adalah kebenaran data. Dengan mengetahui sama ada data sebenranya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang di kaji ( relate 2 research question)
6. Kebolehpercayaan berkaitan denhan ketepatan data.Masalah yang sering berlaku adalah saiz sampel terlalu kecil. Jadi, untuk mengatasi kita perlu selalu tanya adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti dan bolehkah saya fikirkan sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data.

7. 5 tahap penyelidikan.Kenal pasti masalah, rancang, kumpul data, analisis dan rancang tindakan seterusnya.

MENGUMPUL DATA
Apakah jenis data yang perlu dikumpul untuk menjawab persoalan kajian

Alat kumpul data
 • Pemerhatian
 • Nota guru
 • kerja pelajar
 • Refleksi pelajar dan kerja pelajar
 • Jurnal pelajar
 • Ujian
 • Tinjauan soal selidik
 • Temuduga
TUGASAN : Kemaskini proposal yang telah dibuat sebelum ini khususnya bahagian pengumpulan data

Thursday, May 28, 2009

KULIAH MINGGU 6

TUGASAN 1


1.Kami diminta untuk mengeluarkan sehelai kertas dan menuliskan perkara -perkara berikut
 • maklumat diri seperti nama, no matriks, alamat, status, program dan kelulusan terdahulu
 • sebab -sebab ingin menjadi guru
 • menyatakan nama guru yang paling disukai dan sebab
 • menyatakan nama guru yang tidak disukai dan sebab
 • tugas seorang guru
 • melukis gambar pokok dan tandatangan beserta tarikh lahir
(Nota;Pensyarah memberitahu bahawa tugas guru adalah untuk berkongsi ilmudan pengalaman.Pensyarah turut menyatakan gambar pokok yang dilukis merupakan gambaran mengenai diri.Contoh , pokok yang berbatang besar melambangkan pendirian yang teguh dan tidak mudah goyah).

TUGASAN 2

Kami diminta untuk mengulas mengenai kajian tindakan berdasarkan seminar serantau yang telah dihadiri.
Saya dan pasangan mengulas tajuk berikut:

Tajuk: Kesan penggunaan pemetaaan informasi dalam matematik terhadap pengetahuan pelajar
Pembentang : Hutkemri
Tempat: Sri Mahang
Kenapa kajian dibuat?: Pelajar menghadapi masalah untuk memahami matematik dan tidak yakin untuk memberi jawapan dalam kelas matematik
Apa yang dibuat?: Menggunakan rekabentuk eksperimen untuk menguji kesan strategi pemetaan informasi terhadap pengetahuan konseptual pelajar Sekolah Menengah Pertama Rokan Hulu Riau Indonesia.
Bagaimana dibuat?
Guru menyatakan tentang kegiatan belajar yang mereka harus lakukan.
Pelajar akan belajar mengenai suatu topik berdasarkan bahan pengajaran yang disediakan ( peta konsep, peta prosedur, soalan latihan).Pelajar akan belajar dan mencuba terlebih dahulu mengatasi masalah kesukaran yang dihadapi dan berbincang sesama sendiri.. Sekiranya ada masalah pelajar akan kembali kepada kepada peta konsep dan peta prosedur.Guru cuma bertindak sebagai pembimbing dan memberi arahan.Data dikumpul melalui ujian.Memandangkan ini adalah kajian eksperimen maka 2 kumpulan ( rawatan dan kawalan0 telah terlibat. Data peringkat pra dan pos diambil.Data dianalisis secara kuantitatif ( descriptive )iaitu menggunakan ujian normaliti Kosmogorov Smirnov.Hasil kajian mendapati strategi pemetaan informasi memberi kesan positif ke atas pengetahuan pelajar.


Pensyarah menyatakan perbezaan kajian tindakan dengan kajian eksperimen, kajian tinjauan dan jenis- jenis kajian lain.

TUGASAN 3

Kami diminta untuk membuat kumpulan yang terdii dari 5 orang. Setiap kumpulan perlu mempunyai kepelbagaian. Contoh dari segi program dan menyediakan sebuah proposal.
Ahli kumpulan :
Mohd Fa'izi Basar ( Ketua)
Zatul Himmah Samsudin (bio)
Fadilah Mahabob ( bio)
Noraini Merah Husein ( Pi)
NurAzwani (Pi)

Tajuk Proposal : Mengkaji penglibatan pelajar lelaki melayu dalam sukan bola keranjang
Proposal perlu dihantar pada 28 Mei 2009.

Monday, May 25, 2009

TUGASAN 2-JURNAL

TITLE

JURNAL 1:The effect of pictures and prompts on the writing of students in primary grades: Action research by graduate students at California States University.

JURNAL 2: Action research in distributed problem based learning professional education

JURNAL 3: Qualitative assessment across language barriers: An action research study


SAMPLE

JURNAL 1:165 students and 9 teacher -researcher
JURNAL 2:community of learners in Med in E -learning at University of Sheffield consist of

 • Professional trainer and developer, self employed or in public and private sector


teacher and lecturer in further and open education

 • Adult continuing educator
 • People working in libraries and resources centre
 • Open and distance learning educators and developers

JURNAL 3:twelve students of the Sudan University of Science and Technology (SUST), Khartoum.


SETTING


JURNAL 1:Classrooms
JURNAL 2:E-learning environment ( Web CT, chat room, Intranet. com site)
JURNAL 3:Sudan University of Science and Technology, Khartoum

PROCEDURE
JURNAL 1:

 • Teacher-researchers discussed and decided what types of pictures should use in the research. Types of paper to use and how to asses the end product.
 • There are two phase involved in this study.
 • Two different pictures were used in this study ( apple and strawberry)
 • The order in which the pictures would be presented would be switched. It means two groups will get different pictures. One group will have strawberry picture and the other groups will get apple pictures. If in the phase one group A get the pictures and prompt, then they will get the prompt only in phase two. Same goes to group 2
 • Half the teacher-researchers and their students would be in Group A and the other half ofthe teacher-researchers and their students would be in Group B.
 • The study was done in 20 minutes for each phase.


JURNAL2:

 • Observation, ethnography, textual analysis and in depth interview were the methodologies used in this study.
 • Main question of the study: How does a group of distributed learners negotiate its way through the problem that it is working on? How does it come to define its problem, produce a method for investigating it, and produce end product. What happens to members of the group as they participate in this group?
 • This research only involves one cycle and was done in 13 weeks. The participants were community of E- learning.
 • They participated in 15 chat room sessions of discussion and each session took 1 hour.
 • The participants were given a task. They have to find an issue related to their course. For example Computer Mediated Communications in Learning. The end product was the proposal of the issue.
 • The progress o of the groups was observed by researcher.
 • The data of this study were analyzed by researcher.


JURNAL 3:

 • This research took two years to be completed.
 • The main question of this research were how could to assess fairly a group of students with whom did not share a common first language, or a common culture?” and how did the instructors and students create common understanding across language and cultural barriers
 • Before this research was done he participants were asked to attend English and technology class for 6 months.
 • The students were given a task related to development of technology where they have to construct a digital portfolio containing all work produced during the course.
 • Student were assessed using differences approaches.
 • The digital portfolio done by the participants were assessed using three approaches.


COLLECTING AND ANALYZED DATA

JOURNAL 1

 • Data were analyzed by counting words and letter and the quality of writing.
 • Data were presented in histogram.

JOURNAL 2

 • Data were analyzed using qualitative method.
 • Two sets of data are used in this research: The first set consists of transcripts of the communications and work of the dPBL group, easily available from the Web-CT learning environment. The second set consists of data from face-to-face in-depth interviews between the course participants and me. Both sets of data were analyzed using a grounded theory approach(Glaser & Strauss, 1968; Strauss & Corbin, 1998).\


JOURNAL 3

 • Data were analyzed using qualitative methods.
 • The product of the task (essay and video presentation) done by participants were evaluated.
 • The researcher used rubric, checklist form and porfolio to collect the data.

 • The researcher used narrative style to present his finding.


ANALYSING

I found that all journals are individual are action research. For the procedure, journal 1,2,3 involved 1 cycle .For analyzing data in journal 1 the researcher use content analysis method because it is the combination of qualitative and quantitative analysis. Qualitative is when the researcher used semiotic types of qualitative analysis( study of word) and quantitative when reseaarcher used pie chart to present his finding. (Action research in teaching and learning; Lin S. Norton).For second journal the researcher also used qualitative method which is thematic analysis because the researcher describe the grounded theory used in his research and also describe about the step in carrying thematic analysis ( immersion, generating categories,deleting categories etc....). For journal number 3, the researcher also used qualitative method. He used checklist form, rubric and the product of students task to collect the data and present his data in narrative style.

CONCLUSION
In conclusion , all the research done by the researchers were an action research study as its fulfill the characteristic of action research.( Refer the characteristic of action research in Action research in teaching and learning;Lin S. Norton).But i would choose the second journal entitled Action research and distributed problem based learning in continuing professional education as the best action research as it describe all the steps in action research in detail.

SYNTHESIZING


There are three approaches of action research which are positivist , interpretivist and enhancement approach.Positivist approach means to test particular intervention. The example of this action research is by looking at journal 1.For interpretivist approach, the aim is to to enable practioners to interprete their practice. For example journal 2.
The fundamental of action research is we as practitioner can investigate our practices systematically so that we can improve our practices and at the same time build new theory that can benefit to many parties.

Refer to journal 1, the researcher found that not all the pictures can give positive effect in students writing, and he suggest what teacher should do in order to improve students writing.Thus, this finding prove the importance of action research in examine and reflect on their classroom practices( Mcniff, 2002).

Refer journal 2
Besides, the purpose of action research is a method of continuing professional development for academic university( Kember and Gow , 1992). As mention before, the purpose of this research is to investigate problem based learning in new context with a novel approach. From the finding, the researcher know how participants works and sustaining themselves as learning communities. The knowledge of this study help practitioners to understand how problem based learning works and give new insight of this method.

Refer journal 3

The researcher try to share his experience during assessing students assignment. ( in this case language is the barrier because the researcher and students come from different country with different culture and language)The researcher used 3 approach in assessing students and at the end he found the best approach.Thus. action research is an aid to reflective thinking which result in action. ( Ponte, 2002).

All action research must consist all the steps plan, act, observe and reflect and this cycle must be repeated so that the practioners may get the best methods in their practices.

The data can be analyzed using quantitative and qualitative methods. For qualitative, basically two methods were used; thematic and content analysis.For quantitative desciptive and inferial could be used. But, i found that the researchers in these journal prefer to used qualitatitive data. analysis
(The purposes of action research were mentioned in Action Research in Teaching and learning books written by Lin S Norton)