Monday, May 11, 2009

KAJIAN TINDAKAN MINGGU 4

1.Dalam membuat kajian tindakan, sorotan literatur sering dilakukan.
2.Review dilakukan ke atas bahan -bahan seperti jurnal, artikel, seminar dan laporan
3. dilakukan secara kritikal
4. memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi


MEMBANDING DAN MEMBEZA.

1. Membanding dan membeza bermaksud mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri2, sifat, kualiti, dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.
2. Dalam membanding dan membeza kita akan memerhatikan dan memberi tumpuan kepada 1 atau lebih ciri kajian( sampel, setting, prosedur).


MENGANALISIS
1. Mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian -bahagian yang lebih kecil. Tujuannya bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.
2. Kemahiran digunakan untuk mengenali bahagian, memahami, dan mengenali prinsip yang terlibat.
3.Menganalisis merupakan kemahiran yang kompleks kerana menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir.

MENILAI
1. Membuat pertimbangan terhadap sesuatu kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti
2. Kemahiran digunakan untuk membuat keputusan bagi memilih sesuatu dan menerima atau menolak sesuatu idea.

MEMBUAT KESIMPULAN.

1.Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan sesuatu hipotesis.
2.Juga bermaksud mengukuhkan perkara berdasarkan penyiasatan
3. Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan

MENSINTESIS

1.Menggabungkan idea atau item yang berasingan untuk menghasilakn gambaran yang menyeluruh dalm bentuk pernyataan , esei.



TUGASAN 2.
  • Dapatkan 3 artikel jurnal luar negara yang memerihalkan kajian tindakan yang telah dilakukan dalm pendidikan.
  • Lakukan perbandingan, analisis, dari segi sampel, setting, prosedur kajian tindakan, pengumpulan dan analisis data yang dilakukan oleh penulis artikel.
  • disokong dengan sumber bacaan lain.

No comments:

Post a Comment